ระเบียบและแนวทางการใช้ที่ราชพัสดุ
   ความหมายที่ราชพัสดุ             ระเบียบและแนวทางการใชเที่ราชพัสดุ             แนวทางการพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง

   ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ             พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518             พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562

   คู่มือการขอใช้ที่ราชพัสดุ (2557)             คู่มือการขอใช้ที่ราชพัสดุ (2562)             กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563

   การปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546