งานเบิกจ่าย1หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

คู่มือบันทึกข้อมูลระบบ e-GP กรมบัญชีกลาง เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย

หนังสือจาก กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว๒๖

คลิก download คู่มือ

แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2

คลิก download เอกสารหัวข้อนี้ที่กรมบัญชีกลาง