งานพัสดุหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

หนังสือจากกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.3ว 22
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ