งานบัญชีหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองานงบการเงิน

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว83 ลงวันที่รับ 12 มี.ค.2556 คลิก
ดาวน์โหลดลิงค์ จากกรมบัญชีกลาง มาตรฐาน-คู่มือ-แนวปฏิบัติ-ด้านการบัญชีภาครัฐ คลิก