ข่าวภายในกองคลังงานพัสดุ

เอกสารการบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประจำปี 2556

เรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ การบริหารสัญญา และกรณีศึกษาด้านพัสดุ คลิก
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ คลิก