งานพัสดุหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่กค 0409.3/ว 123
เรื่อง คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFIMS