งานพัสดุหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ SAP R3

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่กค 0409.3/ว121
เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ SAP R3