งานพัสดุหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

คู่มือการเรียกรายงานระบบบัญ่ชีแยกประเภทในระบบแบบปฏิบัติการ SAP R3

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่กค 0409.3/ว122
เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบบัญ่ชีแยกประเภทในระบบแบบปฏิบัติการ SAP R3