งานพัสดุหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

แนวทางการบันทึบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 113
เรื่อง แนวทางการบันทึบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์