งานการเงินหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

แนวปฏิบัติการเรียกรายงานบัญชีเงินฝาก(Bank Statement)

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว124
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด