ระเบียบมหาวิทยาลัย

ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินรายได้

☛ ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 (คลิก)
☛ ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2554) (คลิก)
☛ ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2551 (คลิก)