งานงบประมาณหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

การบันทึกเหตุผลการโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2550

หนังสือจากสำนักงบประมาณ ที่ นร 0717/ว63
เรื่อง การบันทึกเหตุผลการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจำปีงบประมาณ 2556 ในเช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556)