งานบัญชีหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

การเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว194
เรื่อง การเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online