งานบัญชีหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

การแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงบัญชีเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว175
เรื่อง การแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงบัญชีเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย