งานบัญชีหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบภายในด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปี2556 รอบที่2

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว215
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบภายในและการรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2556)