งานบัญชีหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

ผู้มีสิทธิเข้าระบบ GFMIS ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว214
เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าระบบ GFMIS ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551