งานบัญชีหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

แนวทางการจัดทำใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว173
เรื่อง แนวทางการจัดทำใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี