งานพัสดุหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว179
เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ