งานบัญชีหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีรายรับจ่าย

หนังสือจากสำนักงานป.ป.ช.ที่ ปช 0028/ว 0009
เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีรายรับจ่าย