งานเบิกจ่าย1หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน

หนังสือจากกระทรวงการคลัง ที่ กค 0900/ว.65
เรื่อง การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน