งานเบิกจ่าย2หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

อัตรค่าใช้จ่าย การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

หนังสือจากสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว68
เรื่อง อัตรค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมารายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิก –>