งานเบิกจ่าย1หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตด้วยวิธีการฟอกเลือด

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 284
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตด้วยวิธีการฟอกเลือด