งานการเงินหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

วิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอกนิกส์

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.3/ว91
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอกนิกส์ บัตรเครดิต