งานงบประมาณหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/ว307
เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

เอกสารอ้างอิง คลิก –>