งานพัสดุหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

คู่มือการเรียกรายงานระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบปฏิบัติการ SAP R3

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว347
เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบปฏิบัติการ SAP R3