งานเบิกจ่าย1หนังสือและระเบียบ

ระเบียบการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา 2556

หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(7)/ว1208
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา (ฉบับที่7) พ.ศ.2556