ข่าวประชาสัมพันธ์งานงบประมาณ

รายละเอียดรหัสงบประมาณ ปี 2557

รายละเอียดรหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรหัสของแหล่งเงินตามระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 –>