งานเบิกจ่าย2หนังสือและระเบียบ

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

หนังสือจากกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว.132
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ