งานเบิกจ่าย2หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเลกทรอนิกส์

หนังสือจากกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 130
เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเลกทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร