งานบัญชีหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 374
เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี