งานเบิกจ่าย2แบบฟอร์มเอกสาร

แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานคณะ

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/4473 เรื่อง
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานคณะ –>

ดาว์นโหลด ตารางเปรียบเทียบวิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากเงินรายได้หน่วยงานคณะ –>

ดาว์นโหลด ใบขอเบิก –>

ดาว์นโหลด รหัสที่ใช้เบิก ERP อุดหนุน –>

ดาว์นโหลด พักเงินอุดหนุน –>