งานพัสดุหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

การตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกัน

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 469
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกัน ผ่าน GFMIS Web onlineที่ กค 0409.3/ว 469