งานเบิกจ่าย1หนังสือและระเบียบ

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

หนังสือจากกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.2/พิเศษ ว 1
เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค