งานเบิกจ่าย1หนังสือและระเบียบ

แก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 574
เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคที่ กค 0422.2/ว 574