งานเบิกจ่าย2หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 7
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่ กค 0406.4/ว 7