ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

==
ปรับเปลี่ยน วัน เวลาในการให้บริการจ่ายเช็คและรับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
บุคลากรและหน่วยงานภายในสังกัดให้บริการตามปกติทุกวันทำการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.
บุคคลและหน่วยงานภายนอก เดิมให้บริการทุกวันทำการ ตามเวลาราชการ ปรับเป็นให้บริการสัปดาห์ละ 3 วันทำการ คือวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.
==
*====================================================================*

เรียน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ
กองคลังปิดทำการในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558
เพื่อเดินทางไปสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากร-เงินจูงใจ ณ. จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

*== OLD NOT USE

มทร.พระนคร กองคลัง เพิ่มช่องทางการติดต่อผู้มีสิทธิ์รับเงินดังนี้
1. เปิดช่องทางการติดต่อโดยใช้ Internet Online Facebook โดยใช้ชื่อ Hotmail : FinanceDivision_rmutp@hotmail.com
และชื่อ Facebook : การเงิน กองคลัง มทร.พระนคร
2. ปรับเปลี่ยน วัน เวลาในการให้บริการจ่ายเช็คและรับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  • บุคลากรและหน่วยงานภายในสังกัดให้บริการตามปกติทุกวันทำการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.
  • บุคคลและหน่วยงานภายนอก เดิมให้บริการทุกวันทำการ ตามเวลาราชการ ปรับเป็นให้บริการสัปดาห์ละ 3 วันทำการ คือวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.

*==