ข่าวภายในกองคลังงานเบิกจ่าย2

ประกาศกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/38

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานในการเบิกจ่ายงบลงทุนและงบดำเนินงาน-ค่าสอนภาคสมทบ

คลิกเอกสารแนบ