งานเบิกจ่าย1หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร


หนังสือจากกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว21
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน