ข่าวภายในกองคลังงานการเงิน

การประชุม ยกร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน

กองคลัง:การประชุม

คณะกรรมการยกร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี