งานบัญชีหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS


หนังสือจากกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว66
เรื่อง คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่านGFIMS Web online  คู่มือคลิก