งานเบิกจ่าย2หนังสือและระเบียบ

หลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557


หนังสือจากสำนักงบประมาณ ผ่าน กนผ. ที่ ศธ 0581.16/170
เรื่อง หลักเกณฑ์-ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค มีนาคม 2557