งานเบิกจ่าย1หนังสือและระเบียบ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำสิทธ์บำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน


หนังสือจากกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.5/ว 28
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำสิทธ์บำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน