งานการเงินหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการ


หนังสือจากกรมบัญชีกลางที่ กค 0420.5/ว65
เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการ