ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย1

ประกาศข้อมูลการกำหนดราคากลาง การจ้างงานวิจัยหรือ เงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

หนังสือจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ที่ ศธ 0581.11/0727
เรื่อง ขออนุมัติประกาศข้อมูลการกำหนดราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

เอกสารแนบ :-

โครงการวิจัยที่ดำเนินการจัดทำข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
และการคำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย