งานเบิกจ่าย1หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน


ประกาศกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว95
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ลว 25 เม.ย.57  

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษายาบาลกรณีเจ็บป่วย  
  • ประกาศกระทรวงการคลัง  
  • รายการ Fee shedule  
  • รายการอุปกรณ์และอวัยะเทียม