งานเบิกจ่าย1หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธ์ในบำเหน็จตกทอดหลักทรัพย์ประกันกู้เงิน และการหักเงิน


หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/ว 106
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธ์ในบำเหน็จตกทอดหลักทรัพย์ประกันกู้เงิน และการหักเงิน