ข่าวภายในกองคลังงานการเงิน

การประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยกร่างระเบียบใหม่และปรับปรุงระเบียบที่ใช้ปัจจุบัน

กองคลัง มทร.พระนคร ทีมเลขานุการคณะกรรมการยกร่างระเบียบข่อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน โดยนำร่างระเบียบใหม่ที่จำเป็นต้องใช้และร่างระเบียบเดิมที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบข้อบังคับฯ พิจารณาหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ในวันที่ 5 มิ.ย. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี