งานบริหารทั่วไป

ประชุมกองคลัง ครั้งที่ 1/2557

กองคลัง มทร.พระนคร ได้ทำการประชุมกองคลัง ครั้งที่ 1/2557
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี