งานการเงินหนังสือและระเบียบ

อัตราค่าบำรุงการศึกษาใหม่ ปี2557


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ
เริ่มใช้สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557  เอกสาร