งานเบิกจ่าย2หนังสือและระเบียบ

อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ


หนังสือจาก กองนโยบายและแผน ที่ ศธ 0581.16/234
เรื่อง  อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  เอกสาร